"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek."

Albert Einstein

O Naszej

Szkole

Nasza Polska Szkoła Dokształcająca działa pod nadzorem organizacji Zjednoczenia Polaków w Ameryce. Siedziba szkoły mieści się przy parafi Św. Stanisława Kostki przy 221 Mac Arthur Ave. Sayreville, NJ. Głównym zadaniem naszej szkoły jest nauka języka polskiego oraz szerzenie wiedzy o Polsce poprzez nauczanie historii i geografii. Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone w Programie Nauczania oraz na podstawie wytycznych wydanych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających, a w szczególności:

•umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania

•kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w programie

•sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły

•umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół zainteresowań, lekcji wychowania fizycznego, muzyki oraz innych form organizowanych przez nauczycieli

•krzewi polską kulturę i oświatę

•uczy szacunku wobec kultury rodzinnej i innych kultur

Działalność wychowawcza i pedagogiczna szkoły jest prowadzona głównie z myślą o dobrym rozwoju dzieci.

Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej następujace klasy:

Przedszkole -w przedszkolu uczestniczą najmłodsi uczniowie bo już od 4 lat. Jest to ich pierwszy kontakt z językiem polskim w szkole. Uczą się najprostszych słw, osłuchują się jezyka polskiego nie tylko przez zabawę, ale rwnież przez słuchanie polskich bajek, wierszy, poznają tradycje polskie, zawierają znajomości z innymi dziećmi.

Zerwka- do zerwki uczęszczają dzieci od 5-6 lat i zaczynają poznawać polski alfabet, polskie literki, zaczynają uczyć się czytać. Poznają tradycje polskie przez branie udziału w uroczystościach.

Klasa I-IV- w ciągu tych czterech lat uczniowie uczą się poprawnego pisania i czytania. Mają zadawane zadania domowe. Biorą czynny udział w akademiach narodowych i uroczystościach religijnych. Uczestniczą w konkursach szkolnych.

Klasa V-VI- przez kolejne cztery lata uczniowie kontynuują naukę języka polskiego. Wprowadzone są rwnież lekcje historii i geografii Polski co przygotowuje ich do programu licealnego. Uczestniczą w konkursach szkolnych i w uroczystościach.

Liceum 3 letnie- w nie dawno otworzonym liceum, uczniowie poznają historię literatury polskiej, przygotowują się do matury, ktrą zdają w ostatnim roku liceum.

Religia-lekcje religii odbywają się w czasie zajęć szkolnych i przygotowują uczniów klasy drugiej do Pierwszej Komunii Świętej a uczniów klasy smej szkoły podstawowej do Sakramentu Bierzmowania.

Wychowanie fizyczne- zajęcia odbywają się po zakończeniu nauki w klasach i mają na celu kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, uczenie współzawodnictwa poprzez zabawy, gry i rytmikę.

Patrząc wstecz, jakże inaczej wygladała nasza szkoła. Jej organizacyjny i dydaktyczny model zmieniał się z każdym rokiem. Z małej, 20-osobowej grupy z jednym nauczycielem i dyrektorem w jednej osobie, przerodziła się na przełomie lat wszechstronnie i dynamicznie w prestizową szkołę Z.P.A.

W pierwszych latach jej istnienia nie było podziału na klasy. Bez względu na wiek, wszystkie dzieci uczyły się razem. Ale z czasem, ze względu na zwiekszająca się liczbę dzieci, zróżnicowany poziom wiedzy wprowadzono klasy. Dzisiaj nasza szkoła liczy 120 uczniów.

Założycielami szkoły byli przedstawiciele Z.P.A.- Hieronim Wyszyński pełniący funkcję pierwszego prezesa Z.P.A., Feliks Bruks pełniący funkcję opiekuna szkoły, Tadeusz Radliński i Wiktor Mazurkiewicz, ktrzy w 1953 roku rozpczęli rekrutację do szkoły. Późniejsi prezesi organizacji Z.P.A. kontynuowali dzieło swoich poprzedników. Byli nimi: Feliks Bruks, Tadeusz Radliński, Stanisław Krysiak, Kazimerz Szafrański, Zdzisław Lenty, Danuta Wyszyńska, Mieczysław Kijowski, James Breef, Władysław Sosulski, Maria Koprowicz, Stanisław Wielowski, Zbigniew Żelzowski, John Klajn i obecna prezes Katarzyna Kolek.

Pamiętajmy również o pierwszych nauczycielach: Dorothy Grzankowskiej, J. Marszałek, M. Dziadowicz, którzy pomimo trudnośći dołożyły starań aby ją utrzymać.

Obecnie zatrudniamy 12 wykwalifikowanych nauczycieli z wykształceniem pedagogicznym i nauczyciela muzyki z wykształceniem magistra Wyższej Szkoły Muzycznej. Sportowcy klubu piłki nożnej przy Z.P.A. Old Boys Soccer Club, pracują jako wolontariusze prowadząc zajęcia wychowania fizycznego. Uczniowie naszej szkoły reprezentują nasza organizację na uroczystościach polonijnych manifestując naszą polskość. Przykładem tego jest Parada Pułaskiego w Nowym Jorku, obchody Święta Niepodległości i Uchwalenia Konstytucji 3-Maja, obchody Dnia Matki, Spotkanie Wielkanocne (Święconka), Opłatek. Każda uroczystość organizowana przez Z.P.A. z udziałem szkoły jest wizytówką naszej organizacji.

W szkole przeprowadzane są konkursy o różnej tematyce. Wyróżnione dzieci są nagradzane przez nauczycieli nagrodami ufundowanymi przez Z.P.A., jak również nagrodami ufundowanymi przez United Poles Federal Credit Union, która jest głównym sponsorem naszej szkoły i organizacji. Trudno nie wspomnieć Spółkę Akcyjną, która również wspomaga szkołę w najróżniejszej formie czy to finansowej czy poprzez udostępnianie sal bankietowych gdzie odbywają się wszelkie uroczystości. A zatem na ręce tych, którzy reprezentują te trzy człony –matkę organizacji Z.P.A., Spłkę Akcyjną Z.P.A. oraz United Poles Federal Credit Union, składamy w imieniu całego kierownictwa szkoły serdeczne podziękowania.

Pomoc finansowa ze strony Z.P.A. pozwala korzystać dzieciom z różnych form atrakcji. Co roku Zarząd Z.P.A. organizuje wycieczki dla dzieci, które sprawiają im wiele radości a jednocześnie są dla nich pouczające.

Ta ścisła współpraca Z.P.A. ze szkołą podyktowana jest zaangażowaniem nauczycieli i rodziców, jak rownież obecnego prezesa Z.P.A. pani Katarzyny Kolek. Dziękujemy wspaniałym nauczycielom za przekazywaną wiedzę o Polsce i pomoc w utrwalaniu języka polskiego. Nie sposób wymienić wszystkich dyrektorów, nauczycieli, opiekunów, jak również zaangażowanych rodziców, którym należą się szczególne słowa uznania, a bez których szkoła nie mogłaby istnieć.